Projectleiding en interim-management

In het opzetten en leiden van projecten heb ik veel ervaring opgedaan. Dat varieert van het opzetten van de eerste website voor FNV Bouw tot het op poten zetten van de bewonerscommunicatie over de privatisering van het Gemeentelijk Woningbedrijf van Den Haag.

Als hoofd van de afdeling Communicatiebeleid van de RVD vervulde ik tevens de rol van programma-manager van het Actieprogramma Overheidscommunicatie 2002-2006. Dit hield in dat ik verantwoordelijk was voor de uitvoering van de 25 projecten uit dit programma binnen de afgesproken planning en het vastgestelde budget. In totaal was hiermee een budget van 14 miljoen euro gemoeid. Onderdeel van dit programma was de invoering van één huisstijl voor alle onderdelen van de Rijksoverheid, waarbij ik als afdelingshoofd en secretaris van de Voorlichtingsraad nauw betrokken was. Na 2006 werd het Actieprogramma opgevolgd door het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS). Bij de vaak complexe uitvoering van dit project vervulde ik de rol van intermediair tussen de directies Communicatie, de Voorlichtingsraad, de RVD en de projectdirecteur. Het project heeft onder andere geresulteerd in één website voor de Rijksoverheid waarmee een einde werd gemaakt aan het doolhof van tientallen departementale sites.

Als ZZP’er heb ik projecten uitgevoerd voor de directie Communicatie van het ministerie van VWS, de overheid van Sint Maarten, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de directie Communicatie van het Ministerie van Defensie. Bij de NCTV was ik onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de opening van het Nationaal Cyber Security Centrum. Ook heb ik een project voor een Europese aanbesteding geleid.

Interim-management

Ruim zes jaar heb ik leiding gegeven aan de afdeling Communicatiebeleid van de RVD. De afdeling bestond uit vijftien communicatieadviseurs, beleidsmedewerkers en projectleiders. Binnen de afdeling werkten we  op basis van gelijkwaardigheid als team met een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan het best haalbare resultaat. Als manager stuur ik vooral op het behalen van vooraf afgesproken doelstellingen. Ik beschouw het geven van leiding als het creëren van de omstandigheden waaronder ieders competenties zo goed mogelijk tot hun recht komen.

Als afdelingshoofd nam ik deel aan het MT-overleg van de RVD en was ik voorzitter van het hoofdenoverleg.

Afdelingshoofden RVD 2009

Afdelingshoofden RVD 2009

Cursussen en trainingen

Opleiding in projectmanagement aan De Baak.                                                               Deelname Opleiding Verbindend Leiderschap van de Academie voor Overheidscommunicatie op voorspraak van DG RVD.

Citaten referenties

“…Met het vertrek van het toenmalige hoofd was Jan Bos de aangewezen kandidaat om de functie van hoofd van de afdeling Communicatiebeleid te vervullen en leiding te geven aan de afdeling van vijftien beleidsmedewerkers. In de zeven jaar dat Jan Bos het hoofdschap heeft vervuld heeft hij dat op uitstekende wijze gedaan. Onder zijn leiding is het werkterrein van de afdeling uitgebreid en is op adequate manier invulling gegeven aan het gemeenschappelijk communicatiebeleid. (..)” (H.M. Brons DG RVD)

“…Hij heeft me op tal van momenten geadviseerd hoe de verschillende projectonderdelen goed door de Voorlichtingsraad (..) te loodsen. Zijn precisie, nauwgezetheid (..) betrouwbaarheid en betrokkenheid voelden extra weldadig aan in een zeer weerbarstige en hectische periode. (..) Het welslagen van het ONS-project is mede aan zijn inzet en betrokkenheid te danken.” (J. Sprenger, Projectdirecteur ONS en oud-directeur Communicatie Ministerie van Financiën)

“…als hoofd van de afdeling Communicatiebeleid heeft hij tal van kleinere en grotere projecten op zijn schouders genomen en tot een bevredigend einde gevoerd.” (J. Sprenger, Projectdirecteur ONS en oud-directeur Communicatie Ministerie van Financiën)

“.. In de turbulente periode volgend op de nieuwe positie als zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, heeft de heer Bos de basis gelegd voor een gedegen opbouw van koninkrijksrelaties. Zijn visie op inhoud, coördinatie en prioritering en planning waren in die fase van cruciaal belang in de verkenning van dit nieuwe beleidsterrein.” (drs. M.C.M. Arnold, Hoofd Binnenlandse aangelegenheden en Koninkrijksrelaties Overheid Sint Maarten)

“Jan Bos heeft voor de NCTV verschillende communicatietrajecten op zich genomen, die zich allen kenmerken door de complexiteit van de achterliggende vraagstukken. Tegen de achtergrond van een grote reorganisatie (..) was hij onder andere verantwoordelijk voor de opening en positionering van het nieuwe Nationaal Cyber Security Centrum, de Europese aanbesteding voor communicatiedienstverlening en de herijking van de corporate communicatiestrategie, inclusief de integratie van elf organisatiewebsites. Zijn jarenlange ervaring op het gebied van strategische communicatie in een hoog-dynamische politieke omgeving, maken hem tot de projectleider bij uitstek voor dergelijke complexe communicatieprojecten. Jan weet problemen snel te doorgronden en om te buigen tot uitdagingen. Daarbovenop weet hij mensen te motiveren en te mobiliseren om samen te werken om tot oplossingen te komen. Zijn aanpak is altijd grondig en degelijk, maar ook gericht op concrete resultaten.” (J. Sluiter, Hoofd afdeling Communicatie NCTV)

“Jan vervulde in de sectie Strategie&Innovatie een sleutelfunctie als communicatieadviseur Draagvlak, een beeldbepalend beleidsthema binnen Defensie. Hij heeft die rol meer dan waargemaakt. Dit is allereerst te danken aan het strategisch werk- en denkniveau van Jan. Door zijn jarenlange ervaring binnen en buiten de overheid weet hij uitstekend te schakelen tussen belangen en rollen binnen een grote organisatie. Hij analyseert verhoudingen en weet binnen die verhoudingen op scherpe wijze te laveren zodat beoogde resultaten daadwerkelijk gehaald worden. Jan ziet op voorhand wat nodig is en schaakt altijd een paar zetten vooruit. Jan is een echte professional, zelfstandig werkend, vragend om feedback of besluitvorming op de juiste momenten. Met gerust hart kon ik beeldbepalende projecten aan Jan delegeren in de wetenschap dat Jan altijd op het juiste moment zou overleggen of afstemmen. Jan is een veelzijdige vakman. Waardoor belangrijke communicatieopgaven zoals stakeholder-inventarisaties, het organiseren van bijeenkomsten, het opzetten van trainingen, het begeleiden van militaire sprekers maar ook interviews/artikelen met de top van onze organisatie voor onze eigen interne communicatie, bij hem in goede handen waren. Daarmee heeft Jan bijgedragen aan het vergroten van de interne waardering voor de directie.

Jan doet zijn werk op een prettige, verbindende wijze waarbij hij senioriteit en gezag uitstraalt. Zijn adviezen worden gewaardeerd, binnen de directie Communicatie maar ook op het allerhoogste niveau, bij de top van Defensie. Daarbij heeft Jan een groot arbeidsethos. Dit is het afgelopen jaar gebleken uit zijn indrukwekkende output aan concrete projecten en zichtbare resultaten die dankzij zijn inzet tot stand zijn gekomen. Zijn verbindende eigenschappen maken dat hij vaak door collega’s werd gevraagd om coaching of hulp.” (Annelies Breedveld, Hoofd sectie Strategie&Innovatie, Directie Communicatie Ministerie van Defensie)

Den Haag, 16 maart 2015 Training Storytelling samen met CDS Tom Middendorp. Foto: Groepsfoto samen met CDS

Den Haag, 16 maart 2015