Ondersteuning bestuur en beleid

Beleidsmedewerker, secretaris, communicatieadviseur, woordvoerder. Dat zijn de voornaamste rollen die ik de afgelopen jaren heb vervuld om de bepalers van het beleid inhoudelijk en communicatief te ondersteunen. Het onderscheid tussen deze rollen is vaak kunstmatig en juist in het grijze gebied kom ik goed tot mijn recht. Beleid en communicatie hebben meer met elkaar te maken dan de vaak strikte taakverdeling binnen organisaties suggereert. Omdat ik goed overzicht weet te houden en verbanden weet te leggen ben ik in staat vorm en inhoud optimaal op elkaar af te stemmen.

Beleidsmedewerker

De privatisering van het Haagse Gemeentelijk Woningbedrijf heb ik als beleidsmedewerker ondersteund. Afstemming van het gemeentelijke beleid op de keuzes van de landelijke politiek was een van mijn taken. Daarnaast verzorgde ik de communicatie naar de bewoners, nam ik deel aan het stafoverleg met de wethouder en praatte ik de raadscommissie bij over de ontwikkelingen.

Secretaris

Als secretaris van de Voorlichtingsraad onderhield ik intensief contact met alle departementen. Dat maakte dat de RVD kon anticiperen op de wensen en verlangens vanuit de directies Communicatie van de ministeries. De secretaris is de spil in de totstandkoming van besluiten en bewaakt dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Namens de RVD was ik secretaris en penvoerder van tal van interdepartementale commissies. Daaronder waren de Commissie Wolffensperger, die in het streven naar een ‘Andere Overheid’ de overheidscommunicatie kritisch tegen het licht hield en de ambtelijke commissie onder voorzitterschap van Eric Wiebes die tot taak had om met voorstellen te komen over bezuinigingen op de overheidscommunicatie.

Persconferentie Minister-President Sint Maarten 2011

Persconferentie Minister-President Sint Maarten 2011

Communicatieadviseur

In iedere functie die ik heb vervuld was ik tevens – impliciet of expliciet – communicatieadviseur. Concrete adviezen heb ik geleverd aan de Minister-President van Sint Maarten en aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, met name op het terrein van cyber security.

Woordvoerder

In de jaren dat de bouw nog te maken kreeg met grote stakingen was ik woordvoerder van FNV Bouw, de initiatiefnemer van de stakingsacties. Namens de bond voerde ik in de media het woord over de achtergrond van de stakingen en de stand van zaken in de cao-onderhandelingen. In dergelijke situaties is woordvoering meer dan een toelichting geven op de stand van zaken, het is een essentieel onderdeel in de strategie om tot een goed onderhandelingsresultaat te komen. Als woordvoerder heb ik persconferenties georganiseerd en voorgezeten en het woord gevoerd in rechtstreekse radio-uitzendingen.

Citaten referenties

“…Alle jaren heeft Jan Bos naar volle tevredenheid gefunctioneerd (..) en gaf hij op een zeer goede manier invulling aan zijn taken en verantwoordelijkheden. (..) Jan Bos stond altijd open voor veranderingen en heeft op constructieve wijze bijgedragen aan de reorganisatie van het Ministerie van Algemene Zaken (..). Hij is een loyale en collegiale medewerker die op alle niveaus – zowel door zijn ondergeschikten als naaste collega’s en top van het ministerie – zeer werd gewaardeerd. Het was een genoegen met hem samen te werken. (..)” (H.M. Brons DG RVD)

“.. Jan Bos heeft zich laten kennen als een rustige, noeste maar ook gedreven collega, die zich niet van zijn stuk laat brengen, hoe hoog de spanningen ook oplopen. (..) Precisie, nauwgezet en rust, ingebed in een grote mate van betrokkenheid, werden niet alleen intern, maar ook in de externe communicatie aan de dag gelegd. (..) als secretaris van de Voorlichtingsraad wist Jan Bos ondanks grote spanningen tussen de departementen de rust te bewaren, alle betrokkenen terug te voeren naar de eerder gemaakte afspraken en de vaart erin te houden. (..)” (J. Sprenger, Projectdirecteur ONS en oud-directeur Communicatie Ministerie van Financiën)

“… Zijn inspanningen om tijdig en ordentelijk te voldoen aan de rapportageverplichtingen, zoals vastgelegd in het constitutioneel veranderproces waren onmisbaar. Op dit terrein heeft de heer Bos de Minister-President van Sint Maarten voorafgaand aan het overleg met de minister van BZK op voortreffelijke wijze ondersteund. De Minister-President heeft haar waardering uitgesproken over de inhoudelijke voorbereiding door de heer Bos op de inbreng van Sint Maarten tijdens de eerste Koninkrijksconferentie. (..) De heer Bos toonde zich steeds weer bereid om onvoorziene en zeer uiteenlopende beleidsissues op te pakken. (..)” (drs. M.C.M. Arnold, Hoofd Binnenlandse aangelegenheden en Koninkrijksrelaties Overheid Sint Maarten)